O programie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednocześnie zwrócono uwagę na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany jako nowoczesna pomoc edukacyjna oraz terapeutyczna dla uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Finansowanie

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) mogą w obecnej edycji programu zakupić:

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit.a jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.