• Magiczny Dywan w programie
  Aktywna Tablica!

  Zdobądź z nami dofinansowanie z MEN!

 • Terapia psychoneurologiczna

  ADHD, ADD, niepełnosprawność intelektualna

 • Terapia procesów komunikacji

  zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji i uwagi, autyzm

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 • Uczniowie mający problemy w edukacji szkolnej

  terapia logopedyczna lub psychologiczna

Odkryj

Aktywna Tablica


W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych.
Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz nowoczesnych technologii do terapii.

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić sprzęt lub pomoce dydaktyczne wspomagające tych uczniów.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany, w tym programie, jako narzędzie dydaktyczne do terapii.

  O środki na zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych mogą się starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły za granicą RP,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Czas do złożenia wniosku o dotację do organu prowadzącego:

 
 

W 2021 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 maja br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 czerwca br a przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 lipca 2021 roku.
 

Minimalna kwota zakupu dla jednostki zakwalifikowanej do Programu to 17,5 tys. zł brutto a maksymalna to 125 tyś. zł brutto.


Wkład własny organu prowadzącego 20%


Dofinansowanie z budżetu państwa 80%

Jakie środki przysługują placówkom?

W zależności od typu placówki mogą one wydać, wliczając dotację i wkład własny, łącznie:

 

 • szkoły podstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki),
 • szkoły ponadpodstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki, wirtualne labolatoria i materiały do nauczania kodowania),
 • szkoły do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 43 750 zł (szczegółowe informacje niżej),
 • ośrodki szkolno-wychowawcze do 125 000 zł (drukarki brajlowskie, drukarki druku wypukłego, drukarki 3D).

 

Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie moga ponownie w nim wziąć udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE. Szczegółowe informacje niżej.

O programie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednocześnie zwrócono uwagę na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany jako nowoczesna pomoc edukacyjna oraz terapeutyczna dla uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Finansowanie

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) mogą w obecnej edycji programu zakupić:

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit.a jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.Wymagania programu Aktywna Tablica i które spełnia nasza oferta

ptaszek_01 deklaracja CE i certyfikat ISO 9001 dla producenta
ptaszek_01 sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż 
1 szt. sprzętu danego rodzaju
ptaszek_01 komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy

ptaszek_01 sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
ptaszek_01 niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
ptaszek_01 gwarancja minimum 2 lata


Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor;

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.


Ważne terminy

Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019,
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
  szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:
1) wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;
2) wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
• w 2021 r. do 31 października;

• w latach 2022-2024 do 31 sierpnia.
3) wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 14.000 zł;
4) rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
5) doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać, szkoły, które kupiły laptopy w 2020 nie mogą skorzystać z zakupu zestawu dla nauczyciela);
6) doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie;
7) doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
8) dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485
9) dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeń prawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
10) wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
• w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
• w latach 2022–2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie – do 30 czerwca;
11) wydłużenia terminów przekazywania sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu, do 30 września;
12) wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku do 31 października.

Wkład własny
Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:
– wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
– wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących
Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programie – dotyczy szkół wnioskujących tylko o laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie – dotyczy szkół wnioskujących tylko o pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
Wniosek C dyrektora szkoły o udział w Programie – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

O nas


Doradztwo IT


Szkolenia


Sprzedaż


Wdrożenia


Podoba Ci się to co robimy?!
Zadzwoń 882 153 465Magiczny Dywan onEVO w liczbach

25Lat doświadczeń
15380Wdrożeń
3Dni średni czas dostawy
32Obecność w krajach
12Aktualnych certyfikatów