• Magiczny Dywan w programie
  Aktywna Tablica!

  Zdobądź z nami dofinansowanie z MEN!

 • Terapia psychoneurologiczna

  ADHD, ADD, niepełnosprawność intelektualna

 • Terapia procesów komunikacji

  zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji i uwagi, autyzm

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 • Uczniowie mający problemy w edukacji szkolnej

  terapia logopedyczna lub psychologiczna

Odkryj

Aktywna Tablica


W latach 2021-2024 rząd dofinansuje placówkom oświatowym zakup nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych.
Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, oraz nowoczesnych technologii do terapii.

Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą zakupić sprzęt lub pomoce dydaktyczne wspomagające tych uczniów.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany, w tym programie, jako narzędzie dydaktyczne do terapii.

  O środki na zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych mogą się starać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły za granicą RP,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na różnorodne zaburzenia rozwojowe,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Czas do złożenia wniosku o dotację do organu prowadzącego:

 
 

W 2021 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 maja br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 maja br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 czerwca br a przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 lipca 2021 roku.
 

Minimalna kwota zakupu dla jednostki zakwalifikowanej do Programu to 17,5 tys. zł brutto a maksymalna to 125 tyś. zł brutto.


Wkład własny organu prowadzącego 20%


Dofinansowanie z budżetu państwa 80%

Jakie środki przysługują placówkom?

W zależności od typu placówki mogą one wydać, wliczając dotację i wkład własny, łącznie:

 

 • szkoły podstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki),
 • szkoły ponadpodstawowe do 17 500 zł (tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki, wirtualne labolatoria i materiały do nauczania kodowania),
 • szkoły do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 43 750 zł (szczegółowe informacje niżej),
 • ośrodki szkolno-wychowawcze do 125 000 zł (drukarki brajlowskie, drukarki druku wypukłego, drukarki 3D).

 

Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie moga ponownie w nim wziąć udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze SPE. Szczegółowe informacje niżej.

O programie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Jednocześnie zwrócono uwagę na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Magiczny Dywan onEVO został zakwalifikowany jako nowoczesna pomoc edukacyjna oraz terapeutyczna dla uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Finansowanie

Na program realizowany w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 361 455 000 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Do wkładu finansowego zalicza się wkład rzeczowy lub wkład finansowy. Dopuszcza się ich połączenie.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół w kolejnych latach tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) mogą w obecnej edycji programu zakupić:

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit.a jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.Propozycje zestawów SPE

Szczegóły zestawów zostaną podane po naciśnięciu na wybraną grafikę

 • All
 • Magiczny Dywan tylko pakiety SPE
 • Magiczny Dywan zestawy SPE
 • Monitor interaktywny z programami SPE
 • Pozostałe oprogramowanie SPE

Wymagania programu Aktywna Tablica i które spełnia nasza oferta

ptaszek_01 deklaracja CE i certyfikat ISO 9001 dla producenta
ptaszek_01 sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż 
1 szt. sprzętu danego rodzaju
ptaszek_01 komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy

ptaszek_01 sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich
ptaszek_01 niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
ptaszek_01 gwarancja minimum 2 lata


Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor;

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.


Ważne terminy


Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku


Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie.

Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Po zakończeniu prac nad przepisami informacja o zmianach będzie dostępna na stronie internetowej MEiN oraz stronach kuratoriów oświaty.

O nas


Doradztwo IT


Szkolenia


Sprzedaż


Wdrożenia


Podoba Ci się to co robimy?!
Zadzwoń 882 153 465Magiczny Dywan onEVO w liczbach

25Lat doświadczeń
15380Wdrożeń
3Dni średni czas dostawy
32Obecność w krajach
12Aktualnych certyfikatów